Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kursy i szkolenia ppoż. » Kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru

Kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru

Kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru

 • Organizowany przez Szkołę Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń TECHOM przy udziale POLON ALFA
 • Kończy się zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawodowego wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632) oraz Certyfikatem POLON ALFA.
 • Uprawnia do wykonywania projektów, instalacji i konserwacji sprzętu do systemów sygnalizacji pożarowej w rozumieniu normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 oraz wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP – 02:2010

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wskazywane przez inwestorów jako wymagalne – stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności. Pozwala inwestorowi zakładać, że projekt, instalacja i konserwacja SSP będą wykonane właściwie, z zachowaniem aktualnych prawno-normatywnych uwarunkowań i branżowych zasad „dobrej roboty”.

Kurs jest przeznaczony m.in.  dla:

 • instalatorów, projektantów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej
 • Inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Inżynierów i techników pożarnictwa
 • Inspektorów nadzoru budowlanego
 • pracowników firm ubezpieczeniowych
 • instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych
 • instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 • koordynatorów projektów
 • inwestorów
 • administratorów systemów alarmowych, komendantów ochrony, osób nadzorujących i użytkujących systemy zabezpieczeń
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej

Kurs trwa 6 dni:
4 dni – zajęcia teoretyczne; 2 dni – warsztaty projektowe i zajęcia praktyczne w oparciu o systemy POLON-ALFA

Termin: 7.10.2019 – 12.10.2019, w Warszawie

Miejsce: Warszawa

Wartość:                                                                

 • bez zakwaterowania, jedna osoba – 2650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)
 • z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym, jedna osoba – 3300, 00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych)
 • z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym, jedna osoba – 3700, 00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych)

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne (warsztaty), wyżywienie w ramach kursu, bufet kawowy, zakwaterowanie (opcjonalnie)

Szczegółowy program kursu: PROGRAM

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach: REGULAMIN

Zgłoszenia:

Celem zgłoszenia uprzejmie prosimy o odesłanie na mail: techom@techom.com

 1. skanu podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania powyżej)
 2. skanu fotografii
 3. potwierdzenia wykonania przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)

Uwaga:

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia do dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu – po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.