Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Szkolenie dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych – poziom podstawowy

Szkolenie dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych – poziom podstawowy

SZKOLENIE

podstawowe dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych / niejawnych lub punktów odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych z warsztatami praktycznymi 

(poziom podstawowy)

! SZKOLENIE PROWADZONE W FORMIE STACJONARNEJ W WARSZAWIE !

Szkolenie będzie prowadzone przez cenionych ekspertów ds. ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych w największych polskich grupach kapitałowych lub urzędach centralnych w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2023 poz. 756 ze zm.) i współistniejące akty wykonawcze 

Szkolenie:

 • będzie prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2023 poz. 756 ze zm.) i współistniejące akty wykonawcze.
 • trwa 3 dni, składa się z zajęć warsztatowych i teoretycznych; do każdych zajęć dołączony jest panel dyskusyjny.
 • znacząco rozszerza i pogłębia szkolenia prowadzone przez ABW i SKW oraz wewnętrzne, prowadzone przez pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej
 • pozwala osobom mniej doświadczonym zyskać wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane w pracy w kancelarii tajnej, jak również usystematyzować i pogłębić wiedzę osobom posiadającym doświadczenie
 • kończy się egzaminem testowym, po którym kursanci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • osób pełniących funkcje kierownika lub pracownika kancelarii tajnej/niejawnej lub punktu odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych
 • osób zamierzających pełnić funkcje kierownika lub pracownika kancelarii tajnej/niejawnej
 • osób pracujących lub zamierzających pracować w punkcie odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych

Szkolenie wspiera obowiązki:

 • Kierownika jednostki organizacyjnej
 • Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i kandydata na pełnomocnika ochrony informacji niejawnych
 • Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Wszystkich osób zatrudnionych w pionie ochrony

Zasadność formalna szkolenia:

Udział w szkoleniu umożliwia przygotowanie do pełnienia zadań zawodowych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. 2017 poz. 1558)

Ponadto, materiał szkolenia wiąże się z zadaniami zawodowymi „Specjalisty ochrony informacji niejawnych” (242110)* wynikającymi z Krajowego standardu kompetencji zawodowych.

Wybrane efekty uczenia się:

Absolwent szkolenia:

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów podlegających rejestracji w kancelarii
 • udostępnia materiały osobom uprawnionym i egzekwuje ich zwrot
 • kontroluje przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów
 • rekomenduje przełożonym ewentualne zmiany wewnętrznych procedur ochrony informacji niejawnych

(*wg jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r, poz.1145 z późn. zm.)

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

 • Jest bezterminowe
 • Potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenta zgodnie z zadaniami zawodowymi „Specjalisty ochrony informacji niejawnych” (242110)* wynikającymi z Krajowego standardu kompetencji zawodowych
 • Ułatwia znalezienie pracy w pionie ochrony / kancelarii tajnej w sferze publicznej i prywatnej
 • Stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla pracodawcy – poświadcza, że osoby zatrudniane w kancelarii tajnej/niejawnej/punkcie ewidencyjnym posiadają odpowiednie kompetencje

Szkolenie trwa 3 dni:

Termin: 24.04.2024 – 26.04.2024

Wartość:                                                                

  • FORMA STACJONARNA BEZ ZAKWATEROWANIA: jedna osoba – 2350,00 zł netto (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych)
  • FORMA STACJONARNA Z ZAKWATEROWANIEM OD 24.04: jedna osoba – 2930,00 zł netto (słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) – pokój 1 os.
  • FORMA STACJONARNA Z ZAKWATEROWANIEM OD 23.04: jedna osoba – 3220,00 zł netto (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) – pokój 1 os.

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT, niemniej szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT – instytucje, które spełniają ten wymóg prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa (do pobrania poniżej). Jednostki budżetowe regulują należność po szkoleniu, firmy prywatne przed.

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne (warsztaty).

Szczegółowy program kursu: PROGRAM

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT: Oświadczenie

Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach: REGULAMIN

Zgłoszenia:

Celem zgłoszenia uprzejmie prosimy o odesłanie na mail: techom@techom.com

 1. skanu podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania powyżej)
 2. potwierdzenia wykonania przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)

UWAGA:

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia do dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.