Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Szkolenie dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych

Szkolenie dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych

 SZKOLENIE

dla kandydatów na pełnomocników/pełnomocników ochrony informacji niejawnych, kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich osób pracujących z materiałami niejawnymi

! SZKOLENIE PROWADZONE W FORMIE STACJONARNEJ !

Szkolenie będzie prowadzone m.in. przez byłych i obecnych pracowników resortów sprawiedliwości obrony narodowej w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2023 poz. 756 ze zm.) i współistniejące akty wykonawcze 

Szkolenie:

 • będzie prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2023 poz. 756 ze zm..) i współistniejące akty wykonawcze.
 • trwa 2 dni, składa się z zajęć warsztatowych i teoretycznych; do każdych zajęć dołączony jest panel dyskusyjny.
 • znacząco rozszerza i pogłębia szkolenia prowadzone przez ABW i SKW
 • pozwala osobom mniej doświadczonym zyskać wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane w pracy w pionie ochrony informacji niejawnych, jak również usystematyzować i pogłębić wiedzę osobom posiadającym doświadczenie
 • kończy się egzaminem testowym, po którym kursanci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • osób pełniących funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych
 • osób zamierzających pełnić funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych /
 • kandydatów na pełnomocnika ochrony
 • kierowników jednostek organizacyjnych
 • wszystkich osób, które pracują z materiałami niejawnymi

Szkolenie wspiera obowiązki:

 • Kierownika jednostki organizacyjnej
 • Kierownika kancelarii tajnej
 • Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Wszystkich osób zatrudnionych w pionie ochrony

Udział w szkoleniu przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych pełnomocnika ochrony ujętych w Ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Materiał szkolenia wiąże się z zadaniami zawodowymi „Specjalisty ochrony informacji niejawnych” (242110)* wynikającymi z Krajowego standardu kompetencji zawodowych.

Wybrane efekty uczenia się.

Absolwent szkolenia m.in.:

 • kreuje politykę bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 • organizuje i nadzoruje procesy ochrony informacji niejawnych;
 • monitoruje i ocenia stan ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzi postępowania związane z bezpieczeństwem osobowym
 • przygotowuje i archiwizuje dokumenty zapewniające ochronę informacji niejawnych

(*wg jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r, poz.1145 z późn. zm.)

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

 • Jest bezterminowe
 • Potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenta zgodnie z zadaniami zawodowymi „Specjalisty ochrony informacji niejawnych” (242110)* wynikającymi z Krajowego standardu kompetencji zawodowych
 • Ułatwia znalezienie pracy w pionie ochrony w sferze publicznej i prywatnej
 • Stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla pracodawcy – poświadcza, że osoby zatrudniane w pionie ochrony posiadają odpowiednie kompetencje

Szkolenie trwa 2 dni                                                   

Najbliższy planowany termin:

Termin: 20.06.2024 – 21.06.2024

Koszt szkolenia:

    • FORMA STACJONARNA BEZ ZAKWATEROWANIA: jedna osoba – 1900,00 zł netto (słownie: tysiąc dziewięćset złotych)
    • FORMA STACJONARNA Z ZAKWATEROWANIEM OD 20.06: jedna osoba – 2190,00 zł netto (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) – pokój 1 os.
    • FORMA STACJONARNA Z ZAKWATEROWANIEM OD 19.06: jedna osoba – 2480,00 zł netto (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) – pokój 1 os.

   Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT, niemniej szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT – instytucje, które spełniają ten wymóg prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa (do pobrania poniżej). Jednostki budżetowe regulują należność po szkoleniu, firmy prywatne przed.

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Szczegółowy program kursu: PROGRAM

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT (wzór): Oświadczenie

Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach: REGULAMIN

Zgłoszenia:

Celem zgłoszenia uprzejmie prosimy o odesłanie na mail: techom@techom.com

 1. skanu podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania powyżej)
 2. potwierdzenia wykonania przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)

UWAGA:

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia do dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu – po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.