Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Ocena urządzeń

Ocena urządzeń

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zredagowaliśmy wykaz wszystkich urządzeń, które otrzymały Świadectwo Kwalifikacyjnewydane przez Zakład „TECHOM”. W zależności od potrzeb mogą Państwo dokonać wyboru odpowiedniej wersji wykazu:

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM”, jest adresatem licznych pytań kierowanych przez użytkowników systemów alarmowych oraz konserwatorów tych systemów. Pytający to głównie osoby, które miały problemy przy tworzeniu i uzgadnianiu z Policją Planów Ochrony obiektów, które zgodnie z obowiązującymi prawem takie Plany muszą posiadać.

Problem stawiany w pytaniach można sformułować następująco: „Czy funkcjonujący System Alarmowy utrzymuje określoną klasę zgodną z normą PN-93/E-08390/14, w wypadku upływu terminu ważności Świadectw Kwalifikacyjnych potwierdzających klasę urządzeń należących do tego Systemu.”

Według ZRTOM „TECHOM”:

Funkcjonujący poprawnie System Alarmowy, który w momencie uruchomienia spełniał wymogi określonej klasy, zgodnie z normą, PN-93/E-08390/14, zachowuje tę klasę mimo upływu terminu ważności Świadectw Kwalifikacyjnych potwierdzających klasę urządzeń należących do tego Systemu. Warunkiem koniecznym jest konserwacja Systemu na warunkach zgodnych z wymienioną normą.

Konserwator systemu powinien potwierdzić klasę Systemu w wystawionej na jego odpowiedzialność Deklaracji Zgodności. Brak zgody na wystawienie takiej Deklaracji ze strony konserwatora może mieć miejsce w wypadku stwierdzenia przez niego technicznego zużycia Systemu.

Przez klasę urządzenia alarmowego rozumie się poziom techniczny urządzenia gwarantujący określoną skuteczność jego działania w systemie alarmowym danej klasy.

 

Kwestie dotyczące badań i certyfikacji reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. Nr 2004/04, poz.2087).
Urządzenia i systemy alarmowe (elektroniczne urządzenia zabezpieczające), podlegają badaniom i certyfikacji w trybie dobrowolnym. Ta forma certyfikacji (oceny zgodności) jest normatywnie określona w art.6 ust 3 ustawy.

Niezależnie od oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, dozwolone jest dokonywanie dobrowolnej oceny zgodności na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej przez zainteresowane strony. Poddanie się procesowi certyfikacji dobrowolnej z jednej strony ma zagwarantować wysoką jakość wyrobów, zaś z drugiej strony zwiększyć konkurencyjność produktów wobec posiadania certyfikatów.

Dział Oceny i Kwalifikacji Urządzeń dokonując dobrowolnej oceny zgodności wydaje Świadectwa Kwalifikacyjne dla elektronicznych urządzeń alarmowych. Kwalifikacji urządzeń dokonuje się w oparciu o normy europejskie, polskie lub inne dokumenty normatywne zgodnie z procedurami zapewnienia jakości według ustalonych algorytmów.

Przystąpienie do kwalifikacji wyrobu, następuje po podpisaniu przez strony „Umowy o wydanie świadectwa”. Producent/importer (dostawca) dostarcza pełną dokumentację urządzenia/systemu zawierającą wyniki badań urządzeń przeprowadzanych przez akredytowane laboratoria lub zamiennie deklarowaną zgodność z dokumentami normatywnymi. Kwalifikacja urządzenia/systemu dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny dla danej grupy wyrobów.

Świadectwo kwalifikacyjne, zostaje przekazane do producenta /importera po:

  • dokonaniu opłaty za przeprowadzenie procesu kwalifikacji,
  • przeprowadzeniu procesu kwalifikacji,

i stanowi jego własność.

 

ALGORYTM WYDAWANIA ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH DLA URZĄDZEŃ