Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM » O firmie » Nasza firma

Nasza firma

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM”

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” jest menedżerską spółką z o.o., zajmującą się od 20-stu lat wyłącznie problematyką rozwoju technicznej ochrony mienia.

Zakład „TECHOM”realizuje samodzielnie i samofinansująco zadania z zakresu:

 • Ocena i kwalifikacja Urządzeń
 • Szkolenia kadr: instalatorów, projektantów i rzeczoznawców systemów alarmowych.
 • Udzielania autoryzacji zakładom instalacji alarmowych, połączone od 1995 r. z kontrolą jakości usług na mocy „Warunków Autoryzacji” i Polskiej Normy PN – 93/E – 08390 „Systemy Alarmowe”. Propagowanie dobrowolnej certyfikacji usług alarmowych, zgodnie z ISO serii 9000 zaowocowało certyfikatami akredytacji dla firm współpracujących.
 • Wydawania skryptów i broszur poświęconych metodom: projektowania, instalowania, kosztorysowania oraz rejestracji zdarzeń w systemach alarmowych.
 • Prac badawczych i rozwojowych nad metodami: badań i certyfikacji urządzeń, usług i systemów ochrony.
 • Organizacji seminariów i sympozjów szkoleniowych dla „alarmowców” wojska, bankowości, więziennictwa i ubezpieczycieli.

Zakład „TECHOM” współpracuje od dawna z 30-osobową grupą specjalistów z różnych dziedzin, stanowiącą m.in. kadrę dydaktyczną i badawczą. Ponadto prowadzi stałą współpracę z innymi placówkami badawczymi jak: IMP, CN Bad. Pożarnictwa, Centrum Szkolenia Policji, Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym oraz instytucjami: Komendą Główną Policji, MSW, UOP, PKN, PCA, PCBC a także z PZU S.A.Obok licznych kontaktów krajowych, utrzymuje kontakty z wieloma organizacjami zagranicznymi: Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji itd. na rzecz:

 1. Oceny i wskazywania ryzyka ubezpieczeniowego,
 2. Analizy skuteczności systemów zabezpieczeń mienia, już w fazie przed jego ubezpieczeniem,
 3. Oceny i adaptacji systemów ochrony mienia do warunków, wynikających z wymagań reasekuracyjnych towarzystw zagranicznych,
 4. Tworzenia zmodyfikowanych przepisów i procedur oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla różnych grup mienia i różnych systemów ochrony,
 5. Szkolenia pracowników PZUw zakresie posługiwania się nowoczesnymi metodami określania ryzyka ubezpieczeniowego dla:
  • małych obiektów,
  • średnich i bardzo dużych obiektów,
 6. Upowszechniania wiedzy z zakresu:
  • metod oceny i wskazywania ryzyka ubezpieczeniowego,
  • sposobów oceny i procedur analizy bezpieczeństwa mienia,
  • stosowania urządzeń atestowanych,
  • certyfikacji systemów ochrony do potrzeb reasekuracji,
  • sposobów pracy rzeczoznawczej ochrony mienia w formie wydawania Specjalnego Biuletynu dla kadry ubezpieczycieli PZU S.A. oraz menedżerów ochrony mienia ubezpieczanego.

Do 1993 roku ekspertyzy i opinie dotyczące zabezpieczeń obiektów systemami alarmowymi w Polsce opracowali głównie specjaliści Zakładu „TECHOM”.

Wobec rosnącego zapotrzebowania w tym zakresie, a zwłaszcza wywołanego działaniem PZU oraz Sądownictwa Zakład „TECHOM” opracował koncepcję rozwoju rzeczoznawstwa w Polsce  i przedstawił ją Zarządowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych do społecznego wykorzystania.

Obejmowała ona określenie celów działań rzeczoznawczych, programu szkolenia kadry oraz funkcjonowania Biura Rzeczoznawców. Opracowano pełne materiały dydaktyczne oraz specjalistyczne metody badawcze. Działanie to wypełniło na polskim rynku ochrony lukę, wypełnianą dotychczas przez drogie zagraniczne firmy konsultingowe lub krajowych amatorów.

Zakład „TECHOM” powołał 40-osobową Komisję Normalizacyjną do spraw opracowania na zlecenie PKNMiJ – Zespołu Elektryki, nowej Polskiej Normy „Systemy alarmowe”. Do Komisji weszli najwybitniejsi twórcy polskich konstrukcji urządzeń alarmowych, specjaliści od zabezpieczeń banków z towarzystw ubezpieczeniowych, Policji i ministerstw gospodarczych, MON, MSW.

Założeniem generalnym prac nad tą normą było dostosowanie Polskiej Normy do wymagań międzynarodowych IEC, a ponadto wykorzystanie tzw. „Dodatkach Krajowych” dorobku opracowań polskich z grupy Kryteria Grupowe „TECHOM” (około 30 opracowań z lat 1986 – 1992, częściowo wykorzystywanych do dzisiaj).

Według tego założenia opracowana PN musiała być zgodna z normami opracowanymi w IEC, aby Polska nie musiała być przedmiotem zarzutów firm zachodnich, iż w naszym kraju nie ma odniesienia normalizacyjnego dla eksportowanych przez nich do Polski urządzeń alarmowych.

Zakład „TECHOM” wspólnie ze wspaniale działającą 40-osobową Komisją Normalizacyjną opracował tę Polską Normę w 1992 roku i od 1993 weszła ona do stosowania jako PN – 93/E – 08390 „Systemy Alarmowe”. Kontynuację dalszych prac normalizacyjnych „TECHOM” przekazał Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych.

Zakład „TECHOM” realizuje program szkoleń obejmujący następujące grupy zawodowe:

 • kandydatów do zawodu instalatora,
 • czynnych zawodowo instalatorów (dokształcanie),
 • kandydatów do zawodu projektanta,
 • czynnych zawodowo projektantów (w ramach podnoszenia klas projektowych),
 • menedżerów (właścicieli) zakładów usługowych instalacji systemów alarmowych,
 • personel eksploatujący i organizujący prace stacji monitorowania,
 • personel nadzorujący techniczny stan stacji monitorowania,
 • kandydatów na kosztorysantów,
 • kandydatów na rzeczoznawców Stowarzyszenia,
 • personel nadzoru (lub eksploatacji) systemów alarmowych u różnych użytkowników (banki, wojsko, policja, MSW, UOP, więziennictwo ,elektrownie, energetyka itp.).

W ramach działającej w Zakładzie „TECHOM” – „SZKOŁY ZABEZPIECZEŃ” każda przeszkolona osoba otrzymuje stosowne „Zaświadczenie” oraz uzgadniane jest z nią, jeśli jest reprezentantem zakładu instalacyjnego, zawarcie dobrowolnej umowy cywilno-prawnej o przyjęciu dwustronnym „WARUNKÓW AUTORYZACJI”.

Umowa autoryzacji zawierana jest na okres 3 lat i może być dalej przedłużana. W skład umowy wchodzą wzajemne zobowiązania do przestrzegania zasad „Dobrej Roboty”, przepisów prawa i stosownych norm oraz przedstawiania przez autoryzowany zakład do oceny jeden raz na trzy lata wybranej pracy projektowej lub instalacyjnej, dla sprawdzenia przez „TECHOM” jej poprawności wykonania. Podobne warunki są zawarte w niemieckich autoryzacjach VdS.

Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego, szkolenia specjalistyczne, autoryzacje

Kursy i szkolenia z zakresu szacowania ryzyka, analizy zagrożeń, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa teleinformatycznego

Kursy i szkolenia PPOŻ.

Kursy projektowania automatyki budynkowej oraz systemów zintegrowanych

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych

Doradztwo, audyty, ekspertyzy, nadzory inwestycyjne, ocena i kwalifikacje urządzeń