Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kurs przygotowawczy do rzeczoznawstwa

Kurs przygotowawczy do rzeczoznawstwa

VII KURS PRZYGOTOWAWCZY DO RZECZOZNAWSTWA SYSTEMÓW TECHNICZNEGO ZABEZPIECZENIA OSÓB I MIENIA ORAZ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

O szkoleniu 

Kurs jest przeznaczony dla kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego z wyższym wykształceniem, posiadających przynajmniej 5-letnią praktykę zawodową, w tym  2-letnią praktyką  w projektowaniu systemów o stopniu zabezpieczenia 3 i 4 (KL. SA-3 i KL SA-4). Warunkiem trzymania tytułu rzeczoznawcy jest ukończenie kursu, napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz członkostwo w Stowarzyszeniu „POLALARM”.

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia działalności rzeczoznawczej w zakresie systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem, prowadzenia audytu wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem obiektów, informacji i danych osobowych oraz zarządzania ryzykiem, badania i opiniowania systemów alarmowych, opracowywania ekspertyz, udzielania porad technicznych, rzeczoznawczej oceny ofert zgodnie z wymaganiami Ustawy o Zamówieniach Publicznych, opracowywania analiz ryzyka ochrony i bezpieczeństwa obiektów, ryzyka ubezpieczeniowego, kosztorysowania oraz prowadzenia inwestorskich i autorskich nadzorów technicznych nad projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji elektronicznych systemów zabezpieczeń, uczestnictwa w ich odbiorach.

Kurs będzie przeprowadzony w sześciu sesjach weekendowych w podanych poniżej terminach:

I  SESJA: w dniach 

Zastosowanie aktualnych przepisów prawnych do praktyki rzeczoznawczej”. Rozdanie / ustalenie tematów prac dyplomowych

II SESJA: w dniach 

„Metody zarządzania bezpieczeństwem obiektów i informacji oraz oceny ryzyka”

III SESJA: w dniach 

„Metody optymalne opracowań opinii rzeczoznawczych stosowane do pracy dyplomowej (sesja konsultacyjna)”

IV  SESJA: w dniach 

„Metody wykorzystywania normalizacji i przepisów dotyczących jakości usług  i certyfikacji w pracach rzeczoznawczych”

V   SESJAw dniach 

„Metody audytu wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem obiektów, informacji i danych osobowych oraz zarządzania ryzykiem. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001”.

Sesja otwarta również dla uczestników spoza kursu i kończy się wystawieniem Certyfikatu Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.  

VI     SESJA: w dniu 

Prezentacja i obrona prac dyplomowych.

Wskazane kwalifikacje uczestnika

  •  wykształcenie wyższe,
  • 5-letnia praktyka zawodowa, w tym 2-letnia praktyka zawodowa w projektowaniu systemów o stopniu zabezpieczenia 3 i 4 (KL. SA-3 i KL SA-4)
  • Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
  • ukończenie Kursu oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej,
  • członkostwo w Stowarzyszeniu „POLALARM”.

Czas szkolenia

Pięć 3-dniowych sesji wykładowych (w piątki, soboty i niedziele) oraz szósta sesja jednodniowa

 

Koszty szkolenia (PKWiU 85.59.13.2„pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT) – 7 000 zł

 Istnieje możliwość opłat w 3 ratach. W takim przypadku wysokość raty wynosi: 2 400 zł

Ostateczny termin wpłat upływa:

w dniu 28.01.2015 przed I sesją;      w dniu 20.03.2015  przed  III sesją;       w dniu 04.05.2015 przed  V sesją.

 Koszt kursu obejmuje koszty: szkolenia, konsultacji pracy dyplomowej i oceny promotora, materiałów dydaktycznych,  wyżywienia.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ
Zgłoszenia na szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:

  • wypełnienie pobranej karty zgłoszenia – ELEKTRONICZNIE
    UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
  • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
  • kontakt pod nr (22) 625-34-00 lub techom@techom.com,

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu

Karty zgłoszeń:

 

Karta zgłoszenia

 


Regulamin

 

 

 

Zobacz także:
wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego